ZURÜCK | WEITER
afrodite202 (30)

83413 fridolfing
07.12.1988
| -----|P-----------|----------------------|------|| -----||----------|\'----------------------#------|| -----d|----------#-----------------------#------|| -----#|---------||-----------------------P------|! -----||---------||----------------------:|------# -----`b_xdp====bdb,---------------------|\'-----:| --.,p/\"\"---------``b_-----jd##:---------d##L---db`\"`\"#: .x/\"\'-----------------?L,-|####b--------|####--d\'-----#| jP\'---------------------``d####P-------,/?Q##.db ------------------------._x#P,\"_----`?_, -------------.,x######p#P\"\"\'----`\',----?##\' ---------/b-d\"\"\'--------------`|----`-=___Jbx+, --------J!`|-----------------:|---------\"\"\' !| -------|P--`?b,__,,-----------d--------------d! ------_d\'---``\"?=Q[\"\"\"\"\'p---./\'-------------d=-----------------------`\"\"\"\"`\"-=-x_, ------------.,dP\"-----`_------`b_---------------------------------``\"=x_, ---------.,#P\"----------`bx,-----`bb__-----------------------------------`\"_ -------,d#\"---------------`?b_-----``\"?qb_----------------------------------\" ----,d#\"\'-------------------``_,--------\"\"=x_---------------------._______xd# -.x/\"--------------------------`?b,----------\"\'=_,---------------:r\"\"\"\"\"\"\"\"\"\' dP\'------------------------------`?_-------------\"`=q_________,==\" |-----------------------------.____#\' \"\"\"\"\"\"\"\" `\"==P\"\"\"\"\"_-------------_x=/\"\"\"\"`\"\' -----------``=x______,--\"\" -------------- \"\"\"\"\"\' *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* ....................\"M,.........mM\" .....................IMIm....,mIM\" .....................,MI:\"IM,mIMm ..........\"IMmm,....,IM::::IM::IM,..........,m\" .............\"IMMIMMIMm::IM:::::IM\"\"==mm.,mIM\" ....__......,mIM::::::MIM:::::::IM::::mIMIM\" .,mMIMIMIIMIMM::::::::mM::::::::IMIMIMIMMM\" IMM:::::::::IMM::::::M::::::::IIM:::::::MM, .\"IMM::::::::::MM:::M:::::::IM:::::::::::IM, ....\"IMm::::::::IMMM:::::::IM:::::::::::::IM, ......\"Mm:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::IM, .......IM:::::::::IM::::::MM::::::::::::::::::IM, ........MM::::::::IM:::::::IM::::::::::::::::::IM ........\"IM::::::::IM:::::::IM:::::::::::::::::IM;. .........\"IM::::::::MM::::::::IM::::::::::mmmIMMMMMMMm,. ...........IM::::::::IM:::::::IM::::mIMIMM\"\"\"\".....\"IMMMM ...........\"IM::::::::IM::::::mIMIMM\"\"...........,mM\"...\"M ............IMm:::::::IM::::IIMM\".............,mMM\" ............\"IMMIMIMMIMM::IMM\"........_.,mMMMMM\" .............,IM\".....\"IMIM\".......,mMMMMMMMM\" ...........,IM........,IMM\"......,mMMMMMMMMM\" ..........IM.......,mIIMM,......mMMMMMMMMMM\" .........,M\"..,mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMMMMM\" .........IM.,IMI\"\"\"........\"\"IIMMMMMMMMMMM ........;IMIM\"..................\"\"IMMMMMMM ........\"\".........................\"IMMMMM .....................................\"IMMM ......................................\"IMM, .......................................\"IMM ........................................\"MM, .........................................IMM,..............______...__ ....................______...........\"IMM__...mIMMIMMIMMIMMIMM, ...............,mIMMIMMIMM,.,mIMMM..IMM\"\"\",mIM\".......\"IM,..M, ...............,IMMM\'.......\"IMM..\"M,..IMM......,IM\"........./.:;IM..M, ................mIM\'......../..:\"IM..MM..\"MM,....,M\"......./..;mIMIMIM,.M ..............,IM\'......./....:;,IMIMIMMM..IMM...,M\"...../..:mIM\"\'...\"IM,:M .............,IM\'....../....:;,mIM\"..`\"IMM.IMM...IM...../..mM\".........\"IMI ............,IM....../....:;,mIM\"......\"IMMMMM...MM,.../.,mM............\"M\' ............IM\'...../....;,mIM\"..........\"IIMMM.,IMIM,.,IM\" ............IM...../....,mIM\"..............IMMMMMMM\'.\"\"\" ............`IM,.../.;,mIM\".................IIMMM .............\"IMI,./,mIM\".................__IMMM ...............\"IMMMM\"...................\"\"\"IMM .................\"\".................................IMM .....................................................IMM__ .....................................................IMM\"\"\" .....................................................IMM .....................................................IMM .................................................__IMM .................................................\"\"\"IMM .....................................................IMM .....................................................IMM .....................................................IMM__ .....................................................IMM\"\"\" .....................................................IMM *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* _________________.;!!!!!!!!!!_.;;!;;. _______________,;. ______________!!!!!!!!!!!!`_;. ___________,;\'`;!!!!!\'\'\'`,dh_!!!!!!!!!!!!!!!!!!;. _________;!!_;!!\'\',cooc$$$$$c`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>; _________`!!_!!_?$$$$$$$$$$$$,`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;. _________;_`-_`\'-_J$$$$$$$$$$$,`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; _________!!_zc$$$$$$$$$$$$$$$$$,`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ________;!\',$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h_!!!`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ________;!_???$$$$$$$$$$$$$$P?$\'_!!!_!!!\'!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ________`>,ccc_\"$$$$$$$$$$$$._,;!!!\'_!!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; __________3$$$$,J$$$$$$$$$$$$c,,.`_;!!!_;!!!!!!!!!!!!!!>,,,.. ____________?\"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h,.`\'.;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!>;_____.,nn __________c,\"`?$$$$$$$$$$$$P?$$$$$$$.`MMMMMMP _________,P_____`\'$$$$$$$$$,,,.`\"?$$$h_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_MMMMMM\' _________dF___,cc_$$$$$$$$$$$$$$hc,\"$$h.`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_MMMMMP ________d$$,`$$$P,$$$$$$$F\"\"\"$$$$$c`$$$c``!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,MMMMM ______,$$$$$cc,._d$$$$$$$$P____`?$$$hd$$$__`\'!!!!!!!!!!!!!!!!!!_MMMMM\' ______$$$$$$$P\',d$$$$$$$$F_____?,?$$$$$$$_!!;;.;!!!!!!!!!!!!!!_dMMMMP _____J$$$$$$\',$$$$$$$$$$$F____,J$_$$$$$$$_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_dMMMMP _____J$$$$$$_$$$$$$$$$$$$h.\"??$$F_$$$$$$$_!!!!!!!!!!!!!`!!!\'.dMMMMP _____$$$$$$$_?$$$$$$$$$$$$$$hcccc$$$$$$$$.`!!!!!!!!!!\'_;!\'_>_\"4MP\' _____$$$$$$$$$$c,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.`!!!!!!!\'_;\'`_;!_<> _____`$$$_;.\"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P_``\'\'\'.,>\'.;!_!!_!> ______`$$.__-__`\"\"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L,c$$P_,.__ ________$L``::::..`__.,$$$$$$$$$$$$$$$$L,.__;!!!\'_!!!>`!> ________`$$cc,```\',cd$$$$$$$$$$$$$P\",$$$$$F.!!!!!_!!!!_;!!!!_!!!!!_!!! __________`$$$$$$$$$$$$$$$$P\"\',c$$$$$$$$$_`!!!!!_!!! __________________\'-\'\'\'``._?$$$$$$$$$$$$F.!!!!!!_!!!!>`!!!!!_`\' ____________,uMMMM\",c$$$$$$_?$$$$$$$$$$$$_!!!!!!_!!!!\'`!!!\' __________,nMMMMM_z$$$$$$$$h`$$$$$$$$$$$$_`!!!!\'_`\'`.,cc,,.___.,,,,. _________uMMMMMM\',,\"?$$$$$$$.$$$$$$$$$$$$$cccccc$$$$$$$$P\',dMMMMMMMMMMMnn. _________MMMMMMM_MMM,\"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P\',MMMMMMMMMMMMMMMMM _________MMMMMMM_MMMMMn,\"??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_dMMMMMMMMMMMMMMMMMM _________MMMMMMM_MMMMMMMMnn,`\"??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P\'.MMMMMMMMMMMMMMMMMMM _________4MMMMMM,`MMMMMMMMMMMMbmn,.```\"\"\"\"\"\"\"\"\'.,,nmdM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMM __________MMMMMMM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMM __________`4MMMMM,`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_4MMMMMMMMMMMMMMMMMM ____________\"MMMMM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML_MMMMMMMMMMMMMMMMMM _____________`\"4MMr`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx`MMMMMMMMMMMMMMMMM ________________.,`_4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb`MMMMMMMMMMMMMMMM ________________\'$$h_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMb`4MMMMMMMMMMMMMM _________________3$$c`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn,`4MMMMMMMMMM\" _________________`$$$c`4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn,`\"\"\"??\"\"= __________________`$$$$,\"MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, ___________________?$$$$c`4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB ___________________,$$$$$h,\"4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB __________________J$$$$$$$$$,.\"4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP\" _________________J$$$$$$$$$$$$___\"4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP\",;,,.``\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\'\'.,;!!!!\'\',4MM ________________$$$$$$$$$$$$$\'_____nmx,``\'\'\';!!!!!!!!!\'\'`,,_ dMMn,` ________________$$$$$$$$$$$$\'_____dMMMMMMMmnmn,,.````````\'.,,nmMMMML`MMMMb _______________,$$$$$$$$$$$\'_____dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn`MMMM _______________$$$$$$$$$$P______.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _,c$$$$$$cJ$$$,$$$$$$$$$F_______MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _??\"\"_\"?$$$$$$d$$$$$$$$\'_______uMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _=?$$hcc,.$$$$$$$$$$$$\'_______.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM __,_.\"\"?$$$$$$$$$$$$$\'________MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _,P,M_b_.\"?$$$$?$$$P\'______.x_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _d\'dM_M,4Mmn,,,,,,._____.,nMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ,M.MM_MM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMP,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MP,MMb`Mb_MMMMMMMMMMMMMMMMMM\'JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M\'JMMb_MMn\'MMMMMMMMMMMMMMMMM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M_MMMM.4MMx\'MMMMMMMMMMMMMMMP,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _,MMMMb`MMML.*MMMMMMMMMMMMM_JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM _MMMMMM_MMMMM.\"MMMMMMMMMMM\',MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ;MMMMMM,`MMMMMx\"4MMMMMMMM\',MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMM_MMMMMMb.\"MMMMMP_,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMML`MMMMMMMMMMMMMndMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM,`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMM,`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM,`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM_4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* * * * * * * * * * * * * * * l *`, *. * * * * * * * * * * * * * * `t *t * * * * * * * * * * * * * * *? *) * * * * * * * * * * * ,,,,,:cc,,,;.,, * * * * * * * *,,c$$$$$$;$$$$$$$$$$$$$$$$$ * * * * * * * *c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ * * * * * * d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, * * * * * *d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ * * * * *$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, * * * *,$$$$$\",d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc`?$$$$ * * **,$$$$$u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h,?$ * * **J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b * * **$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ * * **$$$$$$$$`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$d$$$$$$$ * * * *`$$$$$$c\",nn,?$$$$$$$$$$$$$$$\"$$$$$$$$$ * * * * `$$$$$$$MMMMM`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\' * * * * *`$$$$$$v$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\' * * * * * `$$$$$,M\" `$$$$$$$$$$\'M\",,`\",$$$$$$ * * * * * * ?$$$$,<( `) $$$$$$$$$$ ,(\'`) J$$$$ * * * * * * *?$$$$,( *) $$$$$$$$$$ (\' *),$$$ * * * * * * * `$$$$.`-\' $$$$$$$$$$,`--\',$$$$$\' * * * * * * * * $$$$$hh$$$$$????$$$hc$$$$$ * * * * * * * *d$$$$$$$$$ ` * * \' $$$$$$$$$$$ * * * * * * * *$$$$$$$$$$$$c,,,,c$$$$$$$$$$$ * * * * * * * * \"?$$$$P\"\" \"$$$$$$?????$$??\" * * * * * * * * * * * * * *$$$$$ * * * * * * * * * * * * * 4$$$$$c * * * * * * * * * * * * ,$$$$$$$\"c * * * * * * * * * * * *z$<$$$$$$$`$, * * * * * * * * * * * z$<$$$$$$$$$`$c * * * * * * * * * * *<$$$$$$$$$$$;?$ * * * * * * * * * * *`$<$$$$$$$$$$$:$ * * * * * * * * * * * ?L$$$$$$$$$$$:$ * * * * * * * * * * * *?$$$$$$$$$$$d\' * * * * * * * * * * * *`$$$$$$$$$$F * * * * * * * * * * * * `?$c`??3$F *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* ,,,,,:cc,,,;.,, > ,,c$$$$$$;$$$$$$$$$$$$$$$$$; > c$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b > d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h, > d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$c, > d,d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, > ,$$$$$\",d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc`?$$$$$c > ,$$$$$u$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$h,?$$$$L > J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b$$$$$ > $$$$$$$P$$?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ > $$$$$$$$`$b`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\"$\"d$$$$$$$$$ > `$$$$$$c \",nn,?$$$$$$$$$$$$$$$\",,`r\",d$$$$$$$\' > `$$$$$$$ MMMMM`$$$$$$$$$$$$F,MMMb`$$$$$$$$$\' > `$$$$$$MMTTM.?$$$$$$$$$$$,MMMMM $$$$$$$$\' > `$$$$$,M\";;; `$$$$$$$$$$\'M\",,`\",$$$$$$$\' > ?$$$$,<( `) $$$$$$$$$$ ,(\'`) J$$$$$P\' > ?$$$$,( ) $$$$$$$$$$ (\' ),$$$$$F > `$$$$.`-\' $$$$$$$$$$,`--\',$$$$$\' > $$$$$hh$$$$$????$$$hc$$$$$$$\' > d$$$$$$$$$ ` \' $$$$$$$$$b > $$$$$$$$$$$$c,,,,c$$$$$$$$$$$\' > \"?$$$$P\"\" \"$$$$$$?????$$??\" > $$$$$ > 4$$$$$c > ,$$$$$$$\"c > z$<$$$$$$$`$, > z$<$$$$$$$$$`$c > <$$$$$$$$$$$;?$ > `$<$$$$$$$$$$$:$ > ?L$$$$$$$$$$$:$ > ?$$$$$$$$$$$d\' > `$$$$$$$$$$F > `?$c`??3$F > CCC CCC > ,;CCCC;,,. `CC CCC .,,,,,. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC,,, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, `CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(`CC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\' `\'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC`C `\'\'CCCCCCCCCC\'\' `\'CCCCCCCCCCCCCCCCC *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* __________________________. __________________________,\'$$i _________________________Jb<$$$$. _______________._________$F`????? _____________/<$$c,___.,cd$$$$$$$$$cr.___________________,ccc ____________zF<$$$$+_d$$$$$$$$P???$$_$Lcu______________,d$$$$$.?$c,_,`$$P,c$L`\"\".$_$$$F _____________$$$$$,?.$$><$$$$$$c`\"?P\",$$$$$$$$$$:F,$F ______________?$$$$$$$$$`$$$$$$$$$$$P?$$$$$$$$P\"\'_\" _____________$c$$$$$$$$$,?$$$$$$$$$$$$z,_`\"\"\"\'.,,,,, _____________`$$$$$$$$$$$,?$$$$$$$$$$$$$$=`,zd$ClcJ\" ______________3$$$$$$$$$$$,\"?$$$$$$$$P\"z_e$$CzeeF?$$ _______________$$$$$$$$$$$$$c`??$$P\",d$.$$$$$$$$F_\" ______________J$$$$$$$$$$$$$$$$b=_c$$$$,?$$PF\"\" ______________\"_J$$?$$$$$$$$$P\",d$$$$$$$$c-,u ________________?\"__?$$\";??\",c$$$$$$$$$$$\'c$$h. ______________________\"x$$$$$$$$$$$$$$$P.d$$$h. ____________________,d$$$$$$$$$$$$$$$P\"z$$$$$?L ____4F_______.,ucc$$$$$$$$$$$$$$$$$F,z$$$$$$$F ___,$L___,zd$$$$$$$$$$$$$hh??$PF\',zd$$$$$$$$P$, __z$$\"_z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\'c$$$$$$$$$$$$$F`\" _z$$\"z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?_?$$$$$$$$$$$$$ ,$P\'d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F?h`cJ$$$$$$$$$$$F JP_d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,\"J$$$$$$$$$$$$\" $\"J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$\' F_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F<$$$$$$$$$P\' _4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F<$$$$$$$$\" __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_4$$$$$P\"z __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F,$$$$F,c$F ___?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\",$$P\",d$$F ____?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F\'=\",c$$$$$\" ___,,2$$$$$$$$$$$$$$$P,zc$$$$$$$$F _,$$$$$$$$$$$$$$$P\",c$$$$$$$$$P\" _`$$$PF\"\"????\"\"_=$$$$$$$$$P\" __`$\'c$$$$hc___z$$$$P$$P\" ____4$$$i`?c___$P\",d$$$c+ _____`?$$$,4$;__\"4$$$iC?$c ________\"?\"??\"____\"\"???\"\'\" *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-* und do zum schluss sand no a paar lieblings seiten vo mir !!!! 1. http://www.elizov.com/mp3 2. http://www04.myflirt.de/netforge/ne 3. http://www.fs-location.de/ 4. http://www.uboot.com/ 5. http://www.sms.at/ 6. http://www.singlestotal.de/ 7. http://wwwflirtarea.de/ 8. http://www.photo-planet.net/ 9. http://www.nachtschicht.at/ 10. http://www.top.mp3hitfinder.com/ und natürlich die beste seite von allen !!!! http://www.boozer.de.vu *-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*
Schnecke91 (27)
Alina
46446 Emmerich Praest
24.05.1991
Snookie (25)
Chantal
47533 Kleve
08.10.1993
randy-619 (26)

46446 Emmerich
09.08.1992
Queen-of-LoVe (28)
Angelina
47574 Goch
15.12.1990
Name: Angelina Tamara Spitzname: Angie Alter: 17 Aussehen: Haarfarbe: Braun Augenfarbe: Blau Sonstige Kennzeichen: Zungenpiercing, Ohrringe Stärken: Kann gut zu hören , Schwächen: Kann nicht so gut auf Leute zu gehen Haustier: nen Hund Schule: Berufskolleg Kleve Lieblingsfach: Soziallehre Hassfach: Englisch
Krissi (27)
>*(Kristina)*<
46446 Emmerich
26.11.1991
lloyd (28)
Kwasek
46446 Hüthum meine Heimat
24.08.1990
ich werde liebevoll Kwasek genannt (aber auch Keks/Cookie/Krümelmonster/Keksdealer^^) ich bin mit leib und seele Sum 41 fan ud liebe Punk/Rock eigentlich alles was an Rock grenzt^^ joah viel gibbet über mich nich zu sagen ich bin offen, witzig trage mein herz auffer zunge und kann oft das maul nich halten (hate me or love mexD) joah ich liebe es zu lachen und manchmal auch leuten auf die nerven zu gehen^^ tja ja so bin ich wer noch was wissen will kann mich gern anschreiben bin offen für neue freundschaften! außerdem sind meine besten freunde das wichtigste! Dome/Yannik/Bene/Alina dürfen sich angesprochen fühlen aber auch alle anderen sind mir wichtig aber kB alle aufzuzählen^^
mave2007 (27)
Marvin
Emmerich
13.08.1991
na ja das musst du schon selbst herausfinden
colttuner (30)
Tobi
Emmerich
12.09.1988
Jaa, verstehste was ich mein??
Teufel
Marc
28309 Bremen

Gibt nichts zusagen über Mich wer mich kennt, weiß wie ich bin
x3manux3 (27)
manuel[manu]
Lummerland x]
05.06.1991
Hier könnte viel stehen..doch was bringen Worte oder Texte schon? Dadurch erfährt man auch nicht wer ich bin..ich könnte mich beschreiben, meine Art, meine Weise..wie ich tue oder handle..doch bringen tut es nichts..ihr müsst mich schon kennen lernen um zu wissen wer ich bin (: also trau dich & schreib mich einfach an..ich beiße nicht ;D naja nur manchmal :x
Single5 (27)

46446 Emmerich
08.10.1991
Spürst du das Kribbeln? Es geht wieder los. Endlich. Die Bundesliga ist zurück. Ihr habt viel zusammen erlebt. Aber weißt du noch, wie bei dir alles begann? Deine Eltern hielten dich für überbegabt, weil du schon als Baby bis elf zählen konntest. Statt Gutenachtgeschichten mussten sie dir immer und immer wieder die aktuellen Tabellenstände vorlesen. Du bist aus dem Schulchor geflogen, weil du beim Singen immer deinen 96- Fan Schal durch die Luft wirbeln wolltest. Du hast mit deiner Freundin/ deinem Freund Schluss gemacht, weil du nur noch Augen für das Mädchen/ die Spieler aus dem 96 - Fan- Katalog hattest. Du wolltest deine Reinigung auf eine Millionensumme verklagen, weil sie nicht nur alle Flecken aus deinem 96- Trikot entfernt hat, sondern auch die Autogramme deiner Lieblingsspieler. Du musstest deinen Arbeitsplatz wechseln, weil du das ganze Büro Schwarz Grün Weiß angestrichen hast. In deinen Balkonkästen hast du den original Stadionrasen gepflanzt, den du täglich auf DFB- Länge stutzt. Du hast deinen Bausparvertrag aufgelöst und alles in die Aktien des 96- Sponsors gesteckt. Du hast im Urlaub ein dickes Extraschloss an deiner Zimmertür angebracht, damit der Hotelservice nicht deine 96- Fanbettwäsche ausgewechselt. Und wenn man dich nach deiner Adresse fragt, gibst du die Adresse des Vereinsheims an. Ja, du hast viel erlebt. Doch es kribbelt immer noch genauso wie am ersten Tag. Jedesmal, wenn du den Zeitungssportteil liest! #h96 Der Geilste Verein der Welt
rose85

46446 emmerich

sunnychris (32)

47533 Kleve
04.09.1986
uschimania (27)
Lisa; Uschi
46446 Vrasselt
20.04.1991
Ich bin der Sonnenschein der Vivilein´s Leben erhellt. joa einfach fragen... ohh es gibt leute ohne die ich garnicht leben könnte... danke für alles... lieb euch #knutsch Jeder sieht mein Lachen, doch keiner weiß, wie ich mit mir kämpfe. Jeder hört, was ich sage, doch keiner weiß, was ich denke. Jeder liest, was ich schreibe, doch keiner entdeckt meine Tränen. Jeder meint, mich zu kennen, doch keiner kennt mich wirklich!!! einfach mal drüber nachdenken #bg
Lorena93 (26)

00.00.1993
Playgirl96 (22)

05.02.1996
GanjaGirl (27)
kirsten
46446 Emmerich (Weltbekannt!)
21.07.1991
yamahaboy (31)
Stefan
46446 Emmerich
24.02.1987
sumse (31)
grunwald
46446 Elten
01.08.1987
ZURÜCK | WEITER